Flashpoint Beyond

Illustrated by Eduardo Risso, Xermanico